https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/442575/

http://b5zzzf.mjtube.com

http://jtv7hz.hlclothes.com

http://p7ttvf.iechosoft.net.cn

http://z77fxh.ashesrip.com

http://zz7btl.tkallied.com

http://bblddx.pank4j.com

http://ttdvdv.wjc-wish.cn

http://rl77fp.czlehooking.cn

http://p7ffhp.fupingdz.cn

http://npbtlv.525525.com.cn

注册

科比31+12+11林书豪关键4罚 湖人加时击败猛龙

1.76合击 今天我们如何过清明,从形式到内容都值得深思。


来源:凤凰体育

00
北京时间12月1日,NBA常规赛继续进行,湖人主场迎战东部第一猛龙。湖人打得相当顽强,科比拼尽了全力,双方杀到了加时才分出胜负。加时赛,在科比的带领下,湖人一波12比3,锁定了胜局,最终129-122击败猛龙,拿到了本赛季第4胜,扳倒东部第一。
北京时间12月1日,NBA常规赛继续进行,湖人主场迎战东部第一猛龙。湖人打得相当顽强,科比拼尽了全力[详细]

凤凰体育讯 北京时间12月1日,NBA常规赛继续进行,湖人主场迎战东部第一猛龙。湖人打得相当顽强,科比拼尽了全力,双方杀到了加时才分出胜负。加时赛,在科比的带领下,湖人一波12比3,锁定了胜局,最终129-122击败猛龙,拿到了本赛季第4胜,扳倒东部第一。

凤凰体育讯 北京时间12月1日,NBA常规赛继续进行,湖人主场迎战东部第一猛龙。湖人打得相当顽强,科比拼尽了全力,双方杀到了加时才分出胜负。加时赛,在科比的带领下,湖人一波12比3,锁定了胜局,最终129-122击败猛龙,拿到了本赛季第4胜,扳倒东部第一。

数据方面,科比31分12次助攻11个篮板,这是他职业生涯第20次三双,同时完成职业生涯第6000助攻,成为历史上第一位获得30000分与6000助攻的球员。林书豪11分3助攻,布泽尔18分,约翰逊13分,希尔16分12个篮板,杨20分。猛龙方面,洛瑞29分9助攻6个篮板,罗斯20分。

科比4中4单节8分4助攻

猛龙虽然折损了德罗赞,但湖人只是西部倒数第一。一上来,猛龙就打了一波6比2,不过,湖人在科比的串联下,马上还了一个6比2。科比助攻林书豪和杨先后三分命中之后,湖人18比14领先。还剩3分55秒,科比开启进攻模式,连续4次翻身后仰跳投命中,首节,湖人27比24领先。

科比妙传美如画湖人压哨

第二节一上来,杨就在外线飙中三分,接着跳投也中,湖人领先了8分。艾灵顿随后三分也中,湖人扩大分差。不过,猛龙还了一波5比0,艾灵顿三分又中,湖人继续领先。还剩6分40秒,科比重新上场。尽管,罗斯命中三分,分差缩小到了4分。但科比连送3次妙传,背传希尔更是美如画。布泽尔压哨补篮得手之后,半场湖人58比49领先。

科比迎6000助里程碑

中场休息回来,猛龙打了一波8比0,将分差缩小到只有1分。科控卫又送妙传,8分31秒,助攻约翰逊跳投命中,这一球也让科比生涯总助攻数达到了6000次。随后,希尔篮下1挑3,打成2加1,林书豪助攻布泽尔上篮得手,67比59,湖人还了一波9比2。不过,此后猛龙又将分差缩小到只有2分。威廉姆斯三分命中之后,猛龙打出一波13比0,将比分反超。然而,科比助攻普莱斯压哨三分命中,三节结束,湖人81比80领先。

科比再演第四节先生

第四节,猛龙一上来连中3三分,威廉姆斯连得5分,杨还了一记三分,但随后运球失误,猛龙反超3分。杨随后三分再中,将功补过。此后,两边打得难解难分,战成97平后。湖人连续失误,洛瑞反击上篮得手,猛龙领先3分。科比站了出来,连续跳投命中,湖人再度反超。还剩2分钟,科比反击上篮得手,又助攻杨三分命中,湖人领先4分。关键时刻,罗斯三分命中,将比赛带进了加时。

MVP呼声响彻斯坦普斯中心

加时赛,湖人再度反超比分,约翰逊三分命中,科比跳投2加1,湖人反超了6分。科比跳投再中,希尔大帽洛瑞,林书豪反击上篮得手,还剩1分36秒,湖人领先了8分。经久不息的MVP呼声响彻斯坦普斯中心,这个夜晚注定只属于科比。此后,尽管猛龙连中三分,但林书豪4罚4中,湖人还是笑到了最后。

湖人:布泽尔、约翰逊、希尔、林书豪、科比

猛龙:约翰逊、罗斯、瓦兰修纳斯、洛瑞、瓦斯奎斯

(艾斯)

调查加载...

[责任编辑:陈铖]

标签:NBA 湖人 猛龙 科比

凤凰体育官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到:
东轿杆胡同 百丈乡 南岗子社区 丰县 黎明农场 阳江 湖东林场龙宫工区 王串场新村二十四段 杜瓦镇 三合村村委会 巴中市 灵洲会馆 延津县新兴农场 荷树坳 太仓 大港村 碾庄镇 中庄乡 金矿街道 西马棚街 二里沟 彭塔雷纳斯 只里乡 蓟门桥南 瓦流路口
加盟早点 我想加盟早点 河北早餐加盟 东北早餐加盟 广式早点加盟
特色早点小吃加盟 快餐早餐加盟 爱心早餐加盟 早餐饮品加盟 粗粮早餐加盟
早餐类加盟 早餐粥车加盟 酒店加盟 双合成早餐加盟 全福早餐加盟
早点车加盟 早餐小吃店加盟 北京早点加盟 品牌早餐店加盟 便民早点加盟